Regulamin


I Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu MUSES - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu MUSES, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu MUSES, składania zamówień w sklepie MUSES oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy użytkownik może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu MUSES, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 2. Sklep MUSES prowadzony jest przez: MUSES SPÓŁKA z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Marii Konopnickiej 6, 00491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00000451420, REGON 146887636, NIP 7010395044 i umożliwia kupowanie  towarów przy pomocy sieci elektronicznkrej (Internet) - pod adresem: www.muses.com.pl („sklep MUSES”).
 3. Administratorem danych osobowych jest MUSES  SPÓŁKA Zo.o z siedzibą w Warszawie, adres: 00-491 Warszawa, ul. M. Konopniciej 6.
 4. Informacje o produktach w sklepie MUSES m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Towary w sklepie MUSES są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 

II Zasady korzystania ze sklepu MUSES

 1. Sklep MUSES umożliwia kupowanie oferowanych przez sklep MUSES towarów przy pomocy sieci elektronicznej.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu MUSES („Klient”), a MUSES  SP. Zo.o z siedzibą w Warszawie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu MUSES jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 
 5. Sklep MUSES podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu MUSES, zobowiązany jest do:
  - Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  - Korzystania ze sklepu MUSES w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  - Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu MUSES niezamówionej informacji handlowej;
  - Korzystania ze sklepu MUSES w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu MUSES;
  - Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu MUSES do użytku własnego;
  - Korzystania ze sklepu MUSES w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

III Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu MUSES (on-line).
 2. Sklep MUSES przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu MUSES (tzw. zakupy bez rejestracji). 
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu MUSES, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz  ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.   
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności), użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. 
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności),)  stanowi  ofertę Klienta złożoną „MUSES " SP. Zo.o” z siedzibą w Warszawie co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.    
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu MUSES oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep MUSES oferty zakupu Klienta.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. 
 11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sklepu MUSES potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem MUSES, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 12. Sklep MUSES zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU, PayPal lub eCard lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

 

IV Dostawa i odbiór

 1. Termin realizacji zamówienia w sklepie MUSES, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną Sprintero. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU, PayPal, eCard, bądź zwykłym przelewem internetowym). Jeżeli płatność następuje przy użyciu karty płatniczej to realizacja zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty.
 3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient  powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

 

V Ceny i formy płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie MUSES jest podawana na jego stronie i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie MUSES, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu. 
 2. Ceny produktów w sklepie MUSES podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT i cło.
 3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru, przelewem bankowym, za pośrednictwem  płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, PayPal lub eCard przed dostawą.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sklep MUSES zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, zwykle w ciągu 24 godzin roboczych od momentu zamówienia przez Klienta, a nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. MUSES zastrzega sobie prawo do dodatkowej telefonicznej weryfikacji zamówień niekompletnych lub budzących wątpliwości.
 5. Brak możliwości weryfikacji zamówienia w ciągu kolejnych 3 dni roboczych lub też brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w oznaczonym terminie oznacza anulowanie zamówienia i nie jest ono wówczas wiążące dla MUSES i dla Klienta.
 6. W przypadku płatności dokonanej za pomoca karty płatniczej lub eprzelewem pozytywna autoryzacja transakcji jest warunkiem zrealizowania zamówienia.
 7. Sklep MUSES zastrzega sobie prawo do nieuznawania zamówień składanych przez osoby:
  - które wcześniej składały zamówienia, a następnie je wycofywały bez podania przyczyny,
  - które wcześniej rezygnowały z odbioru zamówionego towaru bez uzasadnionego powodu,
  - a także zamówień innych osób, które nadużyły lub w oczywisty sposób próbują nadużyć zaufania.
 1. MUSES SP. Zo.o z siedzibą w Warszawie.  zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie MUSES, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu MUSES, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep MUSES przed dokonaniem ww. zmian.
 2. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  - za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
  - przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji
  - przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) - ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowe sklepu.


ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płać z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Alior Sync
 • Invest Bank S.A.
 • Płacę z IKO


Przelewy półautomatyczne:

 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Invest Bank S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 • Millennium Bank S.A.
 • Credit Agricole Bank S.A.
 • Bank DnB Nord Polska S.A.
 • Bank PKO S.A.
 • Inteligo Services
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Bank Pekao S.A.

 

Kartą płatniczą:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 

Przelewy elektroniczne i płatności karta płatniczą obsługuje firma eCard S.A.

VI Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie MUSES są nowe i oryginalne. Niektóre produkty oferowane przez MUSES, z racji na sposób wykonania, są unikatowe i niepowtarzalne. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 2. MUSES  SP. zo.o. z siedzibą w Warszawie jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie MUSES może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do zamawianego towaru) oraz odesłanie towaru wraz z ww. formularzem i fakturą, przesyłką kurierską na adres: MUSES SP. Zo.o.  ul.Szybowa 2, Zabrze 41-808, z dopiskiem: „Reklamacja MUSES”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep MUSES przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany towar.
 4. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
 5. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez MUSES, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
 6. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.
 7. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przez MUSES. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 8. Sklep MUSES ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru, zwrotu dokonanego później niż opisany w p.8 lub dostarczenia do sklepu MUSES towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 9. Sklep MUSES nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską MUSES SP. Zo.o. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 12. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 13. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 14. Klient ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki. 

 

VII Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
 2. MUSES zapewnia, iż dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. MUSES nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.

 

VIII Pozostałe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie MUSES są przetwarzane przez MUSES SP. Zo.o. z siedzibą w Warszawie, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu MUSES zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia - oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez sklep MUSES.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie MUSES stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu MUSES.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 6. MUSES SP. Zo.o. z siedzibą w Warszawie  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu MUSES. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu MUSES.
 7. MUSES Sp.Zo.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu MUSES w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu MUSES, przeprowadzania i wycofywania  akcji promocyjnych na stronie sklepu MUSES, jaki i również ich modyfikacji.
 8. MUSES  SP. Zo.o z siedzibą w Warszawie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu MUSES, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 9. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu MUSES.