Sklep

Kolekcje

O marce

Strona główna

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznąPOSTANOWIENIA WSPÓLNE§1 POSTANOWIENIA OGÓLNENiniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUSES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS po numerem KRS 0000479399; REGON 146887636; NIP 7010395044; (dalej zwaną „Usługodawcą”).


Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin pod adresem https://muses.pl/regulamin, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku klikając na ten link. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.


Wszelkie przewidziane w niniejszym Regulaminie czynności związane ze składaniem zamówień oraz procedurą reklamacyjną, dla których przewidziana została forma za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywane są na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@muses.pl


Ilekroć w Regulaminie mowa o następujących pojęciach:


ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ — rozumie się przez to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.


COOKIE — rozumie się przez to plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Systemu Sprzedaży na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookie serwer Systemu Sprzedaży może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery.


OPERATOR SYSTEMU PŁATNOŚCI — rozumie się przez to wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.


PŁATNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ — rozumie się przez to płatność dokonaną przez Klienta kartą lub przelewem w ramach bankowości internetowej, które obsługiwane są przez Operatora Systemu Płatności.


ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ — rozumie się przez to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.


STRONA INTERNETOWA — rozumie się przez to serwis internetowy należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem www.muses.pl, za pomocą którego Klienci mogą korzystać z usług polegających na udzielaniu informacji.


SYSTEM SPRZEDAŻY – rozumie się przez to aplikację dostępną na Stronie internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.


ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ — rozumie się przez to wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


USŁUGI — rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów w oparciu o niniejszy Regulamin.§2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCIUsługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:


 1. zawieranie umów sprzedaży produktów odzieżowych za pośrednictwem Systemu Sprzedaży;
 2. dostęp do Strony internetowej, umożliwiającej zapoznanie się z ofertą obowiązującą w sprzedaży Usługodawcy oraz informacjami na temat aktualnych promocji.


W celu porozumienia się z Klientem podczas i z związku ze świadczeniem Usług, o których mowa powyżej, Usługodawca wykorzystuje Środki komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztę elektroniczną, Stronę internetową oraz System Sprzedaży. Koszty korzystania przez Klienta z powyższych środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tych środków porozumiewania się i zależą od pakietów taryfowych dostawcy usług, z których korzysta Klient.§3 WYMAGANIA I INFORMACJE TECHNICZNEDo korzystania ze Strony internetowej niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.


Do korzystania z Usług w ramach Systemu Sprzedaży, polegających na składaniu zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.


Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Strony internetowej przez Użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stosowania plików cookies przez Stronę internetową oraz System Sprzedaży kliknij link Polityka cookies.SPRZEDAŻ PRODUKTÓW ODZIEŻOWYCH§4 ZAMÓWIENIAProdukty Usługodawcy są oznaczone w sposób szczegółowy. Na stronie internetowej Usługodawcy znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.


Usługi polegające na sprzedaży produktów odzieżowych mogą być realizowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.


Z oferty Usługodawcy w zakresie wynikającym z działania Systemu Sprzedaży mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu kodeksu cywilnego, oraz osoby prawne.


Przystępując do składnia zamówień Klient wypełnia w ramach Systemu Sprzedaży formularz, w którym wskazuje imię, nazwisko oraz adres dostawy. Po wypełnieniu formularza Klient zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności danych i ich potwierdzenia.


Składanie Zamówień następuje poprzez wybór produktów odzieżowych za pośrednictwem Systemu Sprzedaży. Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" na ekranie podsumowania zamówienia. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.


Potwierdzając treść formularza Klient oświadcza, iż dane są prawidłowe oraz oświadcza, że:


 1. zapoznał się Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Klient akceptuje warunki Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia,
 2. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.


Fakt złożenia zamówienia zostanie potwierdzony poprzez wyświetlenie na stronie sklepu Usługodawcy komunikatu oraz przesłanie go przez system automatycznie drogą elektroniczną wraz z informacjami dotyczącymi pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Powyższy komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę oferty zakupu Klienta.


Fakt przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, poprzez zmianę statusu zamówienia na „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”. Zmiana statusu zamówienia na „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Klienta i decyduje o chwili i miejscu zawarcia umowy odnoszącej się do konkretnego zamówienia.


Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy sprzedaży to okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a zapłaceniem ceny sprzedaży oraz prawidłowym odbiorem zamówionego towaru.


Przyjęcie zamówienia do realizacji może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Po przyjęciu oferty Klienta, nie później niż w chwili dostarczenia towaru, Usługobiorca przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zapłacone”. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż przed otrzymaniem od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu. Anulowanie zamówienia następuje drogą telefoniczną wraz z potwierdzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.§5 DOSTAWA I JEJ OGRANICZENIADostawy realizowane są za pośrednictwem platformy wysyłkowej Sendit.


Dostawy realizowane są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


Czas realizacji dostawy uzależniony jest od obszaru określonego zgodnie z kodem pocztowym przypisanym do adresu podanego przez Klienta. Przesyłka rejestrowana nadana zostanie w terminie określonym w Systemie Sprzedaży, liczonym od dnia zawarcia umowy, którego długość zależy od dostępności produktu. Termin spełnienia świadczenia przez Usługodawcę wynosi nie więcej niż 30 dni.


Ustawodawca zastrzega, iż rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU, PayPal, eCard, bądź zwykłym przelewem internetowym). Jeżeli płatność następuje przy użyciu karty płatniczej, realizacja zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji transakcji.


Usługodawca zastrzega, że zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


Ze względu na ograniczoną liczbę oferowanych produktów odzieżowych, jak również ich unikatowy i niepowtarzalny charakter, Usługodawca zastrzega sobie ograniczanie liczby przyjętych ofert do wyczerpania zapasów.


Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:


 1. istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta,
 2. zamówienia nie udało się potwierdzić,
 3. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu,
 4. transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU, PayPal lub eCard,
 5. płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie,
 6. zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych,
 7. brak możliwości weryfikacji zamówienia w ciągu kolejnych 3 dni roboczych,
 8. brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.


O fakcie odmowy zawarcia umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Usługodawcy.


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły realizację Zamówienia.§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWYKlient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie ani zwrotowi.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.


W przypadku, gdy rzeczy objęte złożonym przez Klienta zamówieniem zostały mu dostarczone osobno, bądź partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę tj. MUSES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konopnickiej 6, adres poczty elektronicznej: sprzedaz@muses.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną).


Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod poniższym linkiem: https://muses.pl/dokumenty/formularz-odstapienia-od-umowy


Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Usługodawcy: http://muses.pl/butik/kontakt . Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Klienta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.§7 SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWYW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Klient winien odesłać lub przekazać rzecz Usługodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.


Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Usługodawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracane towary są zmienione (w szczególności niekompletne, pozbawione metek, używane, prane lub uszkodzone), poza przypadkami gdy zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.§8 PROCEDURA REKLAMACYJNAUsługodawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych, ani prawnych. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wadliwość sprzedanego towaru, która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili, w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Klienci są obowiązani do zbadania przedmiotu dostawy w chwili odbioru. W razie braku zastrzeżeń co do stanu przedmiotu dostawy oraz podpisania dokumentu odbioru bez zastrzeżeń domniemywa się, że stan towaru był należyty.


Klienci mają prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług za pośrednictwem dostawców oraz na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@muses.pl


Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca lub wyznaczony przez niego pracownik w terminie 14 dni od dnia złożenia.


W razie niezajęcia przez Usługodawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Usługodawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Usługodawcę za zasadną.


Prawidłowo złożona na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@muses.pl reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:


 1. oznaczenie Klienta i zamówienia;
 2. przedmiot reklamacji;
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.


Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać pod adres: ul. Szybowa 2, Zabrze 41-808 z dopiskiem „Reklamacja MUSES", załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację Klienta.


Ustawodawca zastrzega, iż nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Usługodawca prześle Klientowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Usługodawca zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconej ceny produktu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostarczenia reklamowanego produktu odzieżowego paczką zwykłą.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.CENA I FORMY PŁATNOŚCI§9 CENA SPRZEDAŻYInformacja o cenie zakupu towaru w sklepie Usługodawcy jest podawana na Stronie Internetowej Usługodawcy i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji procesu zamówienia.


Ceny podane w Systemie Sprzedaży i koszty dostawy są podawane w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi obowiązujący w chwili składania zamówienia podatek VAT.


Ceny podane w Systemie Sprzedaży są cenami łącznymi, zawierają koszt dostawy produktów odzieżowych do Klienta wybranym przez Usługodawcę sposobem dostawy.


Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującej ceny sprzedaży oraz obowiązku jej niezwłocznego uiszczenia.


Klient nie jest obowiązany do uiszczenia żadnych dodatkowych płatności wykraczających poza cenę podaną w Systemie Sprzedaży za dostarczenie towaru objętego Zamówieniem.


Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.§10 AKCEPTOWANY SPOSÓB PŁATNOŚCIAkceptowanym sposobem płatności jest, wedle wyboru Klienta, płatność:


 1. przelewem w ramach bankowości internetowej,
 2. dowolną kartą umożliwiającą płatność online, obsługiwaną przez Operatora Systemu Płatności,
 3. przelewem elektronicznym (ePrzelew / przelew bezpośredni),
 4. za pobraniem, tj. osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej.


Klient ma możliwość dokonania płatności elektronicznej za pośrednictwem:


ePrzelewu


 1. Płacę z inteligo (inteligo_)
 2. mTransfer (mBank)
 3. MultiTransfer (MultiBank)
 4. Płać z Nordea (Nordea)
 5. Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 6. Przelew z BPH (Bank BPH)
 7. Płacę z iPKO (PKO BP)
 8. Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 9. Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 10. PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 11. MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 12. Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 13. Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 14. Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 15. Płać z ING (ING Bank Śląski)
 16. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 17. Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 18. db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 19. Alior Sync
 20. Invest Bank S.A.
 21. Płacę z IKO


Przelewu półautomatycznego


 1. Deutsche Bank Polska S.A.
 2. Invest Bank S.A.
 3. Kredyt Bank S.A.
 4. Raiffaisen Bank Polska S.A.
 5. Bank Pocztowy S.A.
 6. Bank Spółdzielczy we Wschowie
 7. Credit Agricole Bank S.A.
 8. Bank DnB Nord Polska S.A.
 9. Bank PKO S.A.
 10. Inteligo Services
 11. Bank Zachodni WBK S.A.
 12. Bank Pekao S.A.

Karty płatniczej:


 1. Visa
 2. Visa Electron
 3. MasterCard
 4. MasterCard Electronic
 5. Maestro


Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.


Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności.


Po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu w ramach bankowości internetowej – na stronę logowania odpowiedniego banku.


Przelewy elektroniczne i płatności kartą płatniczą obsługuje firma eCard S.A.


ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.


W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.


Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie.


W razie braku możliwości wykonania zamówienia mimo przyjęcia zamówienia, Klient otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych (płatność ePrzelewem) lub 14 dni (płatność kartą płatniczą) od dnia otrzymania informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.


Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.


Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności oraz jego partnerzy zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.


Operator Systemu Płatności i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności, w szczególności wpływem warunków atmosferycznych na działanie urządzeń z zainstalowanym Systemem Sprzedaży.


Usługa świadczona przez Usługodawcę jest bezpłatna, niemniej jeśli Klient wybiera jako formę płatności płatność drogą elektroniczną pobierana jest opłata za zamówienie w wysokości uwidocznionej przed złożeniem zamówienia.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POSTANOWIENIA KOŃCOWE§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆZabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Stronie internetowej oraz w Systemie Sprzedaży, wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.


Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Stronie internetowej oraz w Systemie Sprzedaży, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Klienta. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług przez Klienta naruszającego Regulamin.


Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:


 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów;
 3. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
 4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
 5. podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy składaniu Zamówienia;
 6. nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu,
 7. niezrealizowanie Zamówienia wskutek okoliczności niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa), tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia należytej staranności, w szczególności z uwagi na zaprzestanie dostaw mediów do miejsca sprzedaży produktów, zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki.§12 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, Usługodawca informuje, że:


administratorem danych osobowych Klienta jest MUSES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS po numerem KRS 0000479399; REGON 146887636; NIP 7010395044,


dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, w tym rejestracji Klientów, przyjmowania i realizacji Zamówień, prowadzenia procedury reklamacyjnej i działalności promocyjnej bądź reklamowej, jak również w zakresie niezbędnym do obsługi płatności przez Operatora Systemu Płatności, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,


odbiorcą danych osobowych Klienta będzie MUSES Sp. z o.o.,


dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi drogą elektroniczną, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami,


Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


Klient ma prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO,


podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i związanych z nimi obowiązków.Klient przez zawarcie umowy oraz zapoznanie się z Regulaminem wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych MUSES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy, oraz do jej zabezpieczenia finansowego. Jednocześnie oświadcza, iż wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):


 1. oznaczenia identyfikujące Klienta;
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.


Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu go o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.


Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.


Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt e) i f) powyżej, musi zostać złożone w formie pisemnej bezpośrednio na adres siedziby Usługodawcy. W przypadku zgłoszenia żądania, które uniemożliwiać będzie wykonanie Zamówienia po jego przyjęciu do realizacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia.§13 PRAWA AUTORSKIEZabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Systemie Sprzedaży oraz na Stronie internetowej bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli autorskich praw majątkowych.§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWERegulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.


Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej lub Systemie Sprzedaży. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nieakceptowania warunków zmienionego Regulaminu.


Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu.


Na treść umowy między Stronami składa się Zamówienie oraz niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część umowy. Możliwość stosowania ogólnych warunków umów Klienta (jeśli je stosuje) jest wyłączona.


Umowa o świadczenie usług jest zawarta na czas nieokreślony. Strony mają prawo wypowiedzenia umowy umożliwiającej dostęp do Systemu Sprzedaży oraz Strony internetowej z zachowaniem terminu miesięcznego.


Strony zgodnie oświadczają, że prawem właściwym dla korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest prawo polskie. Niniejsze oświadczenie stanowi kolizyjnoprawny wybór prawa.


Umowa sprzedaży produktów odzieżowych zawierana jest w języku polskim.


Po zakończeniu procesu reklamacyjnego odmową uwzględnienia reklamacji Klienta oraz pod warunkiem wyrażenia przez obie strony zgody, spór związany z zakupionym towarem lub usługą może zostać poddany pozasądowym sposobom rozwiązywania spraw w postaci mediacji oraz polubownego sądownictwa.


Strony zgodnie oświadczają, że sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej lub Systemie Sprzedaży. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nieakceptowania warunków zmienionego Regulaminu. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu. Na treść umowy między Stronami składa się Zamówienie oraz niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część umowy. Możliwość stosowania ogólnych warunków umów Klienta (jeśli je stosuje) jest wyłączona. Umowa o świadczenie usług jest zawarta na czas nieokreślony. Strony mają prawo wypowiedzenia umowy umożliwiającej dostęp do Systemu Sprzedaży oraz Strony internetowej z zachowaniem terminu miesięcznego. Strony zgodnie oświadczają, że prawem właściwym dla korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest prawo polskie. Niniejsze oświadczenie stanowi kolizyjnoprawny wybór prawa. Umowa sprzedaży produktów odzieżowych zawierana jest w języku polskim. Po zakończeniu procesu reklamacyjnego odmową uwzględnienia reklamacji Klienta oraz pod warunkiem wyrażenia przez obie strony zgody, spór związany z zakupionym towarem lub usługą może zostać poddany pozasądowym sposobom rozwiązywania spraw w postaci mediacji oraz polubownego sądownictwa. Strony zgodnie oświadczają, że sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

właściwych organów ścigania.


Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności.


Po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu w ramach bankowości internetowej – na stronę logowania odpowiedniego banku.


Przelewy elektroniczne i płatności kartą płatniczą obsługuje firma eCard S.A.


ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.


W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.


Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie.


W razie braku możliwości wykonania zamówienia mimo przyjęcia zamówienia, Klient otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych (płatność ePrzelewem) lub 14 dni (płatność kartą płatniczą) od dnia otrzymania informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.


Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.


Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności oraz jego partnerzy zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.


Operator Systemu Płatności i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności, w szczególności wpływem warunków atmosferycznych na działanie urządzeń z zainstalowanym Systemem Sprzedaży.


Usługa świadczona przez Usługodawcę jest bezpłatna, niemniej jeśli Klient wybiera jako formę płatności płatność drogą elektroniczną pobierana jest opłata za zamówienie w wysokości uwidocznionej przed złożeniem zamówienia.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POSTANOWIENIA KOŃCOWE§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆZabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Stronie internetowej oraz w Systemie Sprzedaży, wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.


Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Stronie internetowej oraz w Systemie Sprzedaży, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Klienta. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług przez Klienta naruszającego Regulamin.


Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:


 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów;
 3. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
 4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
 5. podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy składaniu Zamówienia;
 6. nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu,
 7. niezrealizowanie Zamówienia wskutek okoliczności niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa), tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia należytej staranności, w szczególności z uwagi na zaprzestanie dostaw mediów do miejsca sprzedaży produktów, zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki.§12 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, Usługodawca informuje, że:


administratorem danych osobowych Klienta jest MUSES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS po numerem KRS 0000479399; REGON 146887636; NIP 7010395044,


dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, w tym rejestracji Klientów, przyjmowania i realizacji Zamówień, prowadzenia procedury reklamacyjnej i działalności promocyjnej bądź reklamowej, jak również w zakresie niezbędnym do obsługi płatności przez Operatora Systemu Płatności, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,


odbiorcą danych osobowych Klienta będzie MUSES Sp. z o.o.,


dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi drogą elektroniczną, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami,


Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


Klient ma prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO,


podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i związanych z nimi obowiązków.Klient przez zawarcie umowy oraz zapoznanie się z Regulaminem wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych MUSES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy, oraz do jej zabezpieczenia finansowego. Jednocześnie oświadcza, iż wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):


 1. oznaczenia identyfikujące Klienta;
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.


Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu go o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.


Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.


Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt e) i f) powyżej, musi zostać złożone w formie pisemnej bezpośrednio na adres siedziby Usługodawcy. W przypadku zgłoszenia żądania, które uniemożliwiać będzie wykonanie Zamówienia po jego przyjęciu do realizacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia.§13 PRAWA AUTORSKIEZabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Systemie Sprzedaży oraz na Stronie internetowej bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli autorskich praw majątkowych.§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWERegulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.


Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej lub Systemie Sprzedaży. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nieakceptowania warunków zmienionego Regulaminu.


Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu.


Na treść umowy między Stronami składa się Zamówienie oraz niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część umowy. Możliwość stosowania ogólnych warunków umów Klienta (jeśli je stosuje) jest wyłączona.


Umowa o świadczenie usług jest zawarta na czas nieokreślony. Strony mają prawo wypowiedzenia umowy umożliwiającej dostęp do Systemu Sprzedaży oraz Strony internetowej z zachowaniem terminu miesięcznego.


Strony zgodnie oświadczają, że prawem właściwym dla korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest prawo polskie. Niniejsze oświadczenie stanowi kolizyjnoprawny wybór prawa.


Umowa sprzedaży produktów odzieżowych zawierana jest w języku polskim.


Po zakończeniu procesu reklamacyjnego odmową uwzględnienia reklamacji Klienta oraz pod warunkiem wyrażenia przez obie strony zgody, spór związany z zakupionym towarem lub usługą może zostać poddany pozasądowym sposobom rozwiązywania spraw w postaci mediacji oraz polubownego sądownictwa.


Strony zgodnie oświadczają, że sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej lub Systemie Sprzedaży. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nieakceptowania warunków zmienionego Regulaminu. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu. Na treść umowy między Stronami składa się Zamówienie oraz niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część umowy. Możliwość stosowania ogólnych warunków umów Klienta (jeśli je stosuje) jest wyłączona. Umowa o świadczenie usług jest zawarta na czas nieokreślony. Strony mają prawo wypowiedzenia umowy umożliwiającej dostęp do Systemu Sprzedaży oraz Strony internetowej z zachowaniem terminu miesięcznego. Strony zgodnie oświadczają, że prawem właściwym dla korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest prawo polskie. Niniejsze oświadczenie stanowi kolizyjnoprawny wybór prawa. Umowa sprzedaży produktów odzieżowych zawierana jest w języku polskim. Po zakończeniu procesu reklamacyjnego odmową uwzględnienia reklamacji Klienta oraz pod warunkiem wyrażenia przez obie strony zgody, spór związany z zakupionym towarem lub usługą może zostać poddany pozasądowym sposobom rozwiązywania spraw w postaci mediacji oraz polubownego sądownictwa. Strony zgodnie oświadczają, że sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

KontaktArtykułyPolityka prywatnościRegulamin© Muses Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności" aby dowiedzieć się więcej.

Zgadzam się